10 Ancient Indian Astronomers

Bhopal Samachar
 1) Lagadha 
2)Aryabhatta 
3) Brahmagupta 
4)Varahamihir 
5) Bhaskara -I 
6) Lalla 
7) Bhaskara II 
8) Sripati 
9) Mahendra Suri 
10) Gautam Siddha
Tags